ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Τμήματος της FITCE καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Διοικητικός Απολογισμός (Πεπραγμένα) του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2019.
2. Οικονομικός Απολογισμός του Διοικητικού Συμβουλίου, έτους 2019.
3. Προϋπολογισμός έτους 2020.
Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27/1/2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17.00 στα γραφεία της F.I.T.C.E. – ΟΤΕ Λασκαρίδου 3 – 5 Αμπελόκηποι και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρίσταται το 50% των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί με τα ίδια θέματα στις 31/1/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στον ίδιο τόπο και θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παρίσταται το 25% των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
Τέλος η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί με τα ίδια θέματα στις 4/2/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00, στον ίδιο τόπο και θα θεωρηθεί σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών.
Η ημερομηνία αυτή θεωρείται και εκείνη που θα συγκεντρώσει την απαιτούμενη απαρτία.

                                                               Με τιμή

Κωνσταντίνος Σιδηρόπουλος                                                  Παναγιώτης Έξαρχος
             Πρόεδρος                                                                  Γενικός Γραμματέας