ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

4rd FITCE Technology Forum

Το Ελληνικό Τμήμα της FITCE, της Ομοσπονδίας Τηλεπικοινωνιακών Μηχανικών και Επιστημόνων Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης, διοργανώνει το 4ο FITCE Technology Forum με θέμα:

‘‘Technologies and services as we move to the advancement of mobile and fiber
communications’’

την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου 2020 από το συνεδριακό χώρο της OTE Academy με διαδικτυακή πρόσβαση. Στην ημερίδα συμμετέχουν διακεκριμένοι Ξένοι & Έλληνες ομιλητές από σημαντικές εταιρείες του κλάδου των ΤΠΕ. Πληροφορίες για το αναλυτικό πρόγραμμα της Ημερίδας και οδηγίες για τη διαδικτυακή πρόσβαση θα βρείτε στην
ιστοσελίδα της Ένωσης: www.fitce.gr.

Χορηγοί.

 

 

 

 

 

 

PRESS RELEASE

4rd FITCE Technology Forum

The Hellenic Branch of the Fédération des Ingénieurs des Télécommunications de la Communauté Européenne (FITCE), organizes the 4th FITCE Technology Forum on:

‘‘Technologies and services as we move to the advancement of mobile and fiber
communications’’

on Friday, December 11, 2020 from the conference space of OTEAcademy with internet access. Distinguished Foreign & Greek speakers from important ICT companies participate to the conference. Information about the program of the conference and instructions for internet access can be found on the website of the Union: www.fitce.gr.

SPONSORS